Wiadomości o dozorze technicznym: wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu. Pojęcie stateczności urządzenia. Budowa podestów ruchomych: budowa części mechanicznej, budowa części elektrycznej – w tym zasilanie, napęd i sterowanie, Urządzenia zabezpieczające stosowane w podestach ruchomych przejezdnych. . Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i urządzeń specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców, itp. . BHP przy obsłudze urządzeń. . Praca w specyficznych warunkach, w tym: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych. . Klasyfikacja i podział podestów ruchomych przejezdnych. . Zajęcia praktyczne.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Darmowy