15 Sep
15Sep

     Konieczność przestrzegania zasad bhp w miejscu wykonywanej pracy jest oczywiste. Jeśli mamy jednak do czynienia z placem budowy, wszelkie zasady zachowania bezpieczeństwa oraz środków ochrony muszą być objęte rygorem. Teren budowy jest miejscem niosącym za sobą duże ryzyko dla zdrowia a nawet życia osób wykonujących pracę.             

     Podstawą do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy jest rzetelna organizacja szkoleń wstępnych oraz okresowych. Każda z nowo zatrudnionych osób powinna zostać przeszkolona w ramach instruktażu ogólnego oraz przejść szkolenie stanowiskowe. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a każde kolejne systematycznie co rok, w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, które na budowach są nieodłącznym elementem wykonywanych obowiązków.             

     Każdy z pracowników musi zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego. Jest to dokument zawierający wszystkie możliwe występujące zagrożenia na danym stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego musi być sporządzona przed rozpoczęciem prac. Wskazanie pracownikom środków zapobiegających wypadkom przy pracy znacznie minimalizuje ryzyko ich wystąpienia.      

     Kolejnym niezbędnym dokumentem związanym z wykonywaniem prac na budowie jest plan BIOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jest to najważniejszy dokument regulowany przez Prawo Budowlane, zapobiegający wypadkom na budowie już na etapie realizacji inwestycji.             

     IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót podobnie jak powyższe dokumenty ma na celu zapobiegać zagrożeniom związanym z wypadkami podczas prowadzenia robót, ale również informuje o tym, w jaki sposób należy postępować  w momencie wystąpienia zagrożenia.             

     Poza wszystkimi wymienionymi wyżej dokumentami kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia książki instruktażu informacyjnego, który stanowi potwierdzenie tego, że wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy zostali zapoznani z kompletną dokumentacją regulującą bezpieczeństwo w miejscu wykonywanej przez nich pracy (ORZ, BIOZ, IBWR) schemacie organizacyjnym jak również o odbytym szkoleniu BHP.             

     Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z zachowaniem bezpieczeństwa podczas prac budowlanych pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, do których zaliczyć można m. in. odzież ochronną, obuwie, okulary ochronne, kask, uprzęże, nauszniki czy też maski filtracyjne spełniające wymagane normy.

     Dopełnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków jest niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac budowlanych. W przypadku, gdy pracownik zostanie narażony na niebezpieczeństwo bądź utratę życia osoba będąca odpowiedzialna za wszelkie zaniedbania może zostać ukarana karą grzywny a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności. Podchodząc rzetelnie do tematu bezpieczeństwa pracodawca nie ma się czego obawiać, ponieważ przestrzeń pracy stanowi bezpieczne środowisko dla pracowników a zatem w najlepszy z możliwych sposobów chroni przed wypadkami. Omówione zagadnienia są jedynie namiastką wiedzy związaną z bezpieczeństwem na budowie. Temat jest niezwykle obszerny a cały proces sporządzenia dokumentacji musi być zrealizowany zgodnie z potrzebami klienta. 

     Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie twojej budowy, skontaktuj się z nami. Postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania oraz pomożemy zadbać Ci o BHP Twojej firmy.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.